dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề Ôn thi vào lớp 10 có Đáp án mien phi,tai lieu Bộ đề Ôn thi vào lớp 10 có Đáp án mien phi,bai giang Bộ đề Ôn thi vào lớp 10 có Đáp án mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/17/2013 8:55:38 PM
Filesize: 1.66 M
Download count: 157
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
§Ò 1
C©u1 : Cho biÓu thøc
A=Víi x(;(1
.a, Ruý gän biÓu thøc A
.b , TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi cho x=
c. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A=3
C©u2.a, Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

b. Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh:
<0
C©u3. Cho ph­¬ng tr×nh (2m-1)x2-2mx+1=0
X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm thuéc kho¶ng (-1,0)
C©u 4. Cho nöa ®­êng trßn t©m O , ®­êng kÝnh BC .§iÓm A thuéc nöa ®­êng trßn ®ã D­ng h×nh vu«ng ABCD thuéc nöa mÆt ph¼ng bê AB, kh«ng chøa ®Ønh C. Gäi Flµ giao ®iÓm cña Aevµ nöa ®­êng trßn (O) . Gäi Klµ giao ®iÓm cña CFvµ ED
chøng minh r»ng 4 ®iÓm E,B,F,K. n»m trªn mét ®­êng trßn
Tam gi¸c BKC lµ tam gi¸c g× ? V× sao. ?
®¸p ¸n

C©u 1: a. Rót gän A=
b.Thay x= vµo A ta ®­îc A= 
c.A=3<=> x2-3x-2=0=> x=
C©u 2 : a)§Æt x-y=a ta ®­îc pt: a2+3a=4 => a=-1;a=-4
Tõ ®ã ta cã<=>
* (1)
*(2)
Gi¶i hÖ (1) ta ®­îc x=3, y=2
Gi¶i hÖ (2) ta ®­îc x=0, y=4
VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x=3, y=2 hoÆc x=0; y=4
Ta cã x3-4x2-2x-15=(x-5)(x2+x+3)
mµ x2+x+3=(x+1/2)2+11/4>0 víi mäi x
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng víi x-5>0 =>x>5
C©u 3: Ph­¬ng tr×nh: ( 2m-1)x2-2mx+1=0
XÐt 2m-1=0=> m=1/2 pt trë thµnh –x+1=0=> x=1
XÐt 2m-1(0=> m( 1/2 khi ®ã ta cã
 = m2-2m+1= (m-1)2(0 mäi m=> pt cã nghiÖm víi mäi m
ta thÊy nghiÖm x=1 kh«ng thuéc (-1,0)
víi m( 1/2 pt cßn cã nghiÖm x==
pt cã nghiÖm trong kho¶ng (-1,0)=> -1<<0
=>=>m<0
VËy Pt cã nghiÖm trong kho¶ng (-1,0) khi vµ chØ khi m<0
C©u 4:
a. Ta cã KEB= 900
mÆt kh¸c BFC= 900( gãc néi tiÕp ch¾n n÷a ®­êng trßn)
do CF kÐo dµi c¾t ED t¹i D
=> BFK= 900 => E,F thuéc ®­êng trßn ®­êng kÝnh BK
hay 4 ®iÓm E,F,B,K thuéc ®­êng trßn ®­êng kÝnh BK.
b. BCF= BAF
Mµ BAF= BAE=450=> BCF= 450
Ta cã BKF= BEF
Mµ BEF= BEA=450(EA lµ ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng ABED)=> BKF=450
V× BKC= BCK= 450=> tam gi¸c BCK vu«ng c©n t¹i B

§Ò 2
Bµi 1: Cho biÓu thøc: P = 
a,Rót gän P
b,T×m x nguyªn ®Ó P cã gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 2: Cho ph­¬ng tr×nh: x2-( 2m + 1)x + m2 + m - 6= 0 (*)
a.T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh (*) cã 2 nghiÖm ©m.
b.T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh (*) cã 2 nghiÖm x1; x2 tho¶ m·n =50
Bµi 3: Cho ph­¬ng tr×nh: ax2 + bx + c = 0 cã hai nghiÖm d­¬ng ph©n biÖt x1, x2Chøng minh:
a,Ph­¬ng tr×nh ct2 + bt + a =0 còng cã hai nghiÖm d­¬ng ph©n biÖt t1 vµ t2.
b,Chøng minh: x1 + x2 + t1 + t2 4
Bµi 4: Cho tam gi¸c cã c¸c gãc nhän ABC néi tiÕp ®­êng trßn t©m O . H lµ trùc t©m cña tam gi¸c. D lµ mét ®iÓm trªn cung BC kh«ng chøa ®iÓm A.
a, X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÎm D ®Ó tø gi¸c BHCD lµ h×nh b×nh hµnh.
b, Gäi P vµ Q lÇn l­ît lµ c¸c ®iÓm ®èi xøng cña ®iÓm D qua c¸c ®­êng th¼ng AB vµ AC . Chøng minh r»ng 3 ®iÓm P; H; Q th¼ng hµng.
c, T×m vÞ trÝ cña ®iÓm D ®Ó PQ cã ®é dµi lín nhÊt.
Bµi 5: Cho hai sè d­¬ng x; y tho¶ m·n: x + y 1
T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña: A = §¸p ¸n
Bµi 1: (2 ®iÓm). §K: x 
a, Rót gän: P = <=> P = 
b. P = 
§Ó P nguyªn th×

VËy víi x= th× P cã gi¸ trÞ nguyªn.
Bµi 2: §Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ©m th×:
 
b. Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 

Bµi 3: a. V× x1 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: ax2 + bx + c = 0 nªn ax12 + bx1 + c =0. .
V× x1> 0 => c. Chøng tá lµ mét nghiÖm d­¬ng cña ph­¬ng tr×nh: ct2 + bt + a = 0; t1 = V× x2 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:
ax2 + bx + c = 0 => ax22 + bx2 + c =0
v× x2> 0 nªn c. ®iÒu nµy chøng tá lµ mét nghiÖm d­¬ng cña ph­¬ng tr×nh ct2 + bt + a = 0 ; t2 = 
VËy nÕu ph­¬ng tr×nh: ax2 + bx + c =0 cã hai nghiÑm d­¬ng ph©n biÖt x1; x2 th× ph­¬ng tr×nh : ct2 + bt + a =0 còng cã hai nghiÖm d­¬ng ph©n biÖt t1 ; t2 . t1 = ; t2 =
b. Do x1; x1; t1; t2 ®Òu lµ nh÷ng nghiÖm d­¬ng nªn
t1+ x1 = + x1 2 t2 + x2 = + x2 2
Do ®ã x1 + x2 + t1 + t2 4
Bµi 4
a. Gi¶ sö ®· t×m ®­îc ®iÓm D trªn cung BC sao cho tø gi¸c BHCD lµ h×nh b×nh hµnh . Khi ®ã: BD//HC; CD//HB v× H lµ trùc t©m tam gi¸c ABC nªn
CH vµ BH => BD vµ CD.
Do ®ã: ABD = 900 vµ ACD = 900 .
VËy AD lµ ®­êng kÝnh cña ®­êng trßn t©m O
Ng­îc l¹i nÕu D lµ ®Çu ®­êng kÝnh AD
cña ®­êng trßn t©m O th×
tø gi¸c BHCD lµ h×nh b×nh hµnh.
V× P ®èi xøng víi D qua AB nªn APB = ADB
nh­ng ADB =ACB nh­ng ADB = ACB
Do ®ã: APB = ACB MÆt kh¸c:
AHB + ACB = 1800 => APB + AHB = 1800
Tø gi¸c APBH néi tiÕp ®­îc ®­êng trßn nªn PAB = PHB
Mµ PAB = DAB do ®ã: PHB = DAB
Chøng minh t­¬ng tù ta cã: CHQ = DAC
VËy PHQ = PHB + BHC + CHQ = BAC + BHC = 1800
Ba ®iÓm P; H; Q th¼ng hµng
c). Ta thÊy APQ lµ tam gi¸c c©n ®Ønh A
Cã AP = AQ = AD vµ PAQ = 2BAC kh«ng ®æi nªn c¹nh ®¸y PQ
®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt ( AP vµ AQ lµ lín nhÊt hay ( AD lµ lín nhÊt
( D lµ ®Çu ®­êng kÝnh kÎ tõ A cña ®­êng trßn t©m O§Ò 3
Bµi 1: Cho biÓu thøc: 
a). T×m ®iÒu kiÖn cña x vµ y ®Ó P x¸c ®Þnh . Rót gän P.
b). T×m x,y nguyªn tháa m·n ph¬ng tr×nh P = 2.
Bµi 2: Cho parabol (P) : y = -x2 vµ ®êng th¼ng (d) cã hÖ sè gãc m ®i qua ®iÓm M(-1 ; -2) .
a). Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ cña m (d) lu«n c¾t (P) t¹i hai ®iÓm A , B ph©n biÖt
b). X¸c ®Þnh m ®Ó A,B n»m vÒ hai phÝa cña trôc tung.
Bµi 3: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :

Bµi 4: Cho ®­êng trßn (O) ®êng kÝnh AB = 2R vµ C lµ mét ®iÓm thuéc ®­êng trßn . Trªn nöa mÆt ph¼ng bê AB cã chøa ®iÓm C , kÎ tia Ax tiÕp xóc víi ®êng trßn (O), gäi M lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung nhá AC . Tia BC c¾t Ax t¹i Q , tia AM c¾t BC t¹i N.
a). Chøng minh c¸c tam gi¸c BAN vµ MCN c©n .
b). Khi MB = MQ , tÝnh BC theo R.
Bµi 5: Cho tháa m·n : 
H·y tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : M = + (x8 – y8)(y9 + z9)(z10 – x10) .

§¸p ¸n

Bµi 1: a). §iÒu kiÖn ®Ó P x¸c ®Þnh lµ :; .
*). Rót gän P:


VËy P = 
b). P = 2 = 2

Ta cã: 1 + (  ( x = 0; 1; 2; 3 ; 4
Thay vµo ta cãc¸c cÆp gi¸ trÞ (4; 0) vµ (2 ; 2) tho¶ m·n
Bµi 2: a). §­êng th¼ng (d) cã hÖ sè gãc m vµ ®i qua ®iÓm M(-1 ; -2) . Nªn ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) lµ : y = mx + m – 2.
Hoµnh ®é giao ®iÓm cña (d) vµ (P) lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh:
- x2 = mx + m – 2
 x2 + mx + m – 2 = 0 (*)
V× ph¬ng tr×nh (*) cã nªn ph¬ng tr×nh (*) lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt , do ®ã (d) vµ (P) lu«n c¾t nhau t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B.
b). A vµ B n»m vÒ hai phÝa cña trôc tung ph¬ng tr×nh : x2 + mx + m – 2 = 0 cã hai nghiÖm tr¸i dÊu m – 2 < 0 m < 2.
Bµi 3 : 
§KX§ : 

Thay vµo (1) => x = y = z = 3 .
Ta thÊy x = y = z = 3 thâa m·n hÖ ph¬ng tr×nh . VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt x = y = z = 3.
Bµi 4:
a). XÐt vµ .
Ta cã: AB lµ ®êng kÝnh cña ®êng trßn (O)
nªn :AMB = NMB = 90o .
M lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung nhá AC
nªn ABM = MBN => BAM = BNM
=> c©n ®Ønh B.
Tø gi¸c AMCB néi tiÕp
=> BAM = MCN ( cïng bï víi gãc MCB).
=> MCN = MNC ( cïng b»ng gãc BAM).
=> Tam gi¸c MCN c©n ®Ønh M
b). XÐt vµ cã :
MC = MN (theo cm trªn MNC c©n ) ; MB = MQ ( theo gt)
 BMC = MNQ ( v× : MCB = MNC ; MBC = MQN ).
=> => BC = NQ .
XÐt tam gi¸c vu«ng ABQ cã AB2 = BC . BQ = BC(BN + NQ)
=> AB2 = BC .( AB + BC) = BC( BC + 2R)
=> 4R2 = BC( BC + 2R) => BC = 
Bµi 5:
Tõ : =>
=> 

Ta cã : x8 – y8 = (x + y)(x-y)(x2+y2)(x4 + y4).=
y9 + z9 = (y + z)(y8 – y7z + y6z2 - .......... + z8)
z10- x10 = (z + x)(z4 – z3x + z2x2 – zx3 + x4)(z5 - x5)
VËy M = + (x + y) (y + z) (z + x).A = 

§Ò 4
Bµi 1: 1) Cho ®­êng th¼ng d x¸c ®Þnh bëi y = 2x + 4. §­êng th¼ng d/ ®èi xøng víi ®­êng th¼ng d qua ®­êng th¼ng y = x lµ:
A.y = x + 2 ; B.y = x - 2 ; C.y = x - 2 ; D.y = - 2x - 4
H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng.

2) Mét h×nh trô cã chiÒu cao gÊp ®«i ®­êng kÝnh ®¸y ®ùng ®Çy n­íc, nhóng ch×m vµo b×nh mét h×nh cÇu khi lÊy ra mùc n­íc trong b×nh cßn l¹i b×nh. TØ sè gi÷a b¸n kÝnh h×nh trô vµ b¸n kÝnh h×nh cÇu lµ A.2 ; B. ; C. ; D. mét kÕt qu¶ kh¸c.
B×a2: 1) Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 2x4 - 11 x3 + 19x2 - 11 x + 2 = 0
2) Cho x + y = 1 (x > 0; y > 0) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña A = + 
Bµi 3: 1) T×m c¸c sè nguyªn a, b, c sao cho ®a thøc : (x + a)(x - 4) - 7
Ph©n tÝch thµnh thõa sè ®­îc : (x + b).(x + c)
2) Cho tam gi¸c nhän x©y, B, C lÇn l­ît lµ c¸c ®iÓm cè ®Þnh trªn tia Ax, Ay sao cho AB < AC, ®iÓm M di ®éng trong gãc xAy sao cho = 
X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm M ®Ó MB + 2 MC ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
Bµi 4: Cho ®­êng trßn t©m O ®­êng kÝnh AB vµ CD vu«ng gãc víi nhau, lÊy ®iÓm I bÊt kú trªn ®oan CD.
a) T×m ®iÓm M trªn tia AD, ®iÓm N trªn tia AC sao cho I lag trung ®iÓm cña MN.
b) Chøng minh tæng MA + NA kh«ng ®æi.
c) Chøng minh r»ng ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c AMN ®i qua hai ®iÓm cè ®Þnh.
H­íng dÉn

Bµi 1: 1) Chän C. Tr¶ lêi ®óng.
2) Chän D. KÕt qu¶ kh¸c: §¸p sè lµ: 1

Bµi 2 : 1)A = (n + 1)4 + n4 + 1 = (n2 + 2n + 1)2 - n2 + (n4 + n2 + 1)
= (n2 + 3n + 1)(n2 + n + 1) + (n2 + n + 1)(n2 - n + 1)
= (n2 + n + 1)(2n2 + 2n + 2) = 2(n2 + n + 1)2
VËy A chia hÕt cho 1 sè chÝnh ph­¬ng kh¸c 1 víi mäi sè nguyªn d­¬ng n.
2) Do A > 0 nªn A lín nhÊt A2 lín nhÊt.
XÐt A2 = (+ )2 = x + y + 2 = 1 + 2 (1)
Ta cã:  (BÊt ®¼ng thøc C« si)
=> 1 > 2 (2)

Tõ (1) vµ (2) suy ra: A2 = 1 + 2 < 1 + 2 = 2
Max A2 = 2 <=> x = y = , max A = <=> x = y = 
Bµi3 C©u 1Víi mäi x ta cã (x + a)(x - 4) - 7 = (x + b)(x + c)
Nªn víi x = 4 th× - 7 = (4 + b)(4 + c)
Cã 2 tr­êng hîp: 4 + b = 1 vµ 4 + b = 7
4 + c = - 7 4 + c = - 1