dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BAI TAP DAI SO 7 NANG CAO PHAN I mien phi,tai lieu BAI TAP DAI SO 7 NANG CAO PHAN I mien phi,bai giang BAI TAP DAI SO 7 NANG CAO PHAN I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/17/2013 6:55:40 PM
Filesize: 0.35 M
Download count: 474
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐẠI SỐ


1. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có giá trị dương.
a) A = x2 + 4x ;
b) B = (x - 3) (x + 7) ;
c) C = 
2. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có giá trị âm:
a) D = x2 - x ; b) E = ; c) F = 
3. Chứng minh rằng không tồn tại hai số hữu tỉ x và y trái dấu, không đối nhau thoả mãn đẳng thức:
 = + 
4. Tìm hai số hữu tỉ x và y (y ≠ 0) biết rằng:
x - y = xy = x : y
5. Cho 100 số hữu tỉ trong đó tích của bất kỳ ba số nào cũng là một số âm. Chứng minh rằng:
a) Tích của 100 số đó là một số dương.
b) Tất cả 100 số đó đều là số âm.

Lũy thừa

1. Tìm x, y biết rằng:
x + = - x = y2
2. Tìm x biết:
a) 5x . (53)2 = 625 b) = - c) = 
3. Tìm x biết:
a) (5x + 1)2 = b) = 
c) (8x - 1)2n+1 = 52n+ 1 (n ( N)
4. Tìm x, y biết:
a) x2 + = 0 b) + ≤ 0
5. Tìm x ( Z biết: (x - 7)x+1 - (x - 7)x + 11 = 0

6. a) Tìm GTNN của biểu thức A = - 1
b) Tìm GTLN của biểu thức B = + 3
7. Cho x + y = 2. Chứng minh rằng xy ≤ 1

Tỉ lệ thức
1. Cho = (a ≠ 5; b ≠ 6). Chứng minh rằng = 
2. Chứng minh rằng nếu = thì = 
3. Tìm các số x, y, z biết:
a) = = và x - 3y + 4z = 62;
b) = ; = và x - y + z = -15
c) = ; = và 2x + 5y - 2z = 100
4. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi số thóc ở kho I, số thóc ở kho II và số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?

5. Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 300m2, hai cạnh tỉ lệ với 4 và 3. Tính chiều dài, chiều rộng khu vườn.
6. Tìm x, y, z biết: = = và xyz = 20
7. Tìm x, y, z biết: = = và x2 + y2 - z2 = 585
8. Tìm hai phân số tối giản biết hiệu của chúng là , các tử tỉ lệ với 3 và 5; các mẫu tương ứng tỉ lệ với 4 và 7.
9. Tìm x, y, z biết = = và x + y + z = 48


10. Cho dãy tỉ số bằng nhau:
 = = = 
Tìm giá trị của biểu thức M, biết M = + + + 
11. Cho = ≠ ± 1 và c ≠ 0. Chứng minh rằng:
a) = b) = 
12. Cho b2 = ac ; c2 = bd. Với b, c, d ≠ 0 ; b + c ≠ d ; b3 + c3 ≠ d3
Chứng minh rằng: = 
13. Cho b2 = ac Chứng minh rằng = 
14. Cho = với a, b, c, d ≠ 0; c ≠ ± d. Chứng minh rằng hoặc = hoặc = 
15. Cho = = 
Chứng minh rằng 


Số vô tỉ- Căn bậc hai-Số thực

1. Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh:
a) + với 9 b) - với 1 ;
c) với - 
2. Hãy so sánh A với B biết: A = - - 1 ; B = - 
3. Cho P = + ; Q = 7 - 2. Hãy tìm:
a) GTNN của P b) GTLN của Q
4. Cho M = Tìm x ( Z và x < 50 để cho M có giá trị nguyên.

5. Cho N = Tìm x ( Z để N có giá trị nguyên.
6. Xét xem các số x và y có thể là số vô tỉ không nếu biết:
a) x + y và x - y đều là số hữu tỉ.
b) x + y và đều là số hữu tỉ.

Đại lượng tỉ lệ thuận

1. Một số M được chia làm 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ (thuận) với 5 và 6; phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ (thuận) với 8 và 9. Biết phần thứ ba hơn phần thứ hai là 150. Tìm số M.
2. Một đội thuỷ lợi có 10 người làm trong 8 ngày đào đắp được 200m3 đất. Một đội khác có 12 người làm trong 7 ngày thì đào đắp được bao nhiêu mét khối đất ? (Giả thiết năng suất của mỗi người đều như nhau).
3. Vận tốc riêng của một ca nô là 21km/h, vận tốc dòng sông là 3km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 30km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu kilômét ?
4. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 40km/h. Biết khoảng cách AB là 540km và M là trung điểm của AB. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô cách M một khoảng bằng khoảng cách từ xe máy đến M.
5 Tìm 3 phân số tối giản biết tổng của chúng là 3, tử của chúng tỉ lệ với 2, 3, 5 còn mẫu tỉ lệ với 5, 4, 6.

Đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Hai cạnh của một tam giác dài 25cm và 36cm. Tổng độ dài hai đường cao tương ứng là 48,8cm. Tính độ dài của mỗi đường cao nói trên.
2. Một xe ô tô chạy từ A đến B gồm 3 chặng đường dài bằng nhau nhưng chất lượng mặt đường tốt xấu khác nhau. Vận tốc trên mỗi chặng lần lượt là 72km/h; 60km/h; 40km/h. Biết tổng thời gian xe chạy từ A đến B là 4 giờ. Tính quãng đường AB.
3. Một ô tô dự định chạy từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 64km/h thì đến nơi sớm được 1 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 63km/h thì đến nơi sớm được 2 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi.HÌNH HỌC


Hai đường thẳng vuông góc

1. Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB ta vẽ ba tia OM, ON và OC sao cho = < 90o và tia OC là tia phân giác của góc MON. Chứng tỏ rằng OC ( AB.
2. Cho hai tia Ox, Oy vuông góc với nhau. Trong góc xOy ta vẽ hai tia OA, OB sao cho = = 30o. Vẽ tia OC sao cho tia Oy là tia phân giác của góc AOC. Chứng tỏ rằng:
a. Tia OA là tia phân giác của góc BOx
b. OB ( OC
3. Cho góc MON có số đo 120o. Vẽ các tia OA, OB ở trong góc đó sao cho OA ( OM; OB ( ON.
a. Chứng tỏ rằng = 
b. Vẽ tia Ox và tia Oy thứ tự là các tia phân giác của các góc AON và BOM. Chứng tỏ rằng Ox ( Oy
c. Kể tên những cặp góc có cạnh tương ứng vuông góc.

Đường thẳng song song

1. Xem hình rồi cho biết các góc có cạnh tương ứng song song với góc xOy biết = 70o, = 110o; = 110o
2. Trong hình bên biết AB ( AC; = 140o; = 50o ; = 40o
Chứng tỏ rằng: a) AD // CF
b) AD // BE

Tiên đề Ơ-clit

1. Trong hình bên, góc MON có số đo bằng ao (0 < a < 180). Lấy A ( OM, B ( ON. Vẽ các tia Ax và By ở trong góc MON sao cho = mo; = no và m + n = a. Chứng tỏ rằng Ax // By
2. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a vẽ 11 đường thẳng phân biệt. Chứng tỏ rằng ít nhất cũng có 10 đường thẳng cắt a.
3. Trong hình bên, cho biết Ax // By ; = mo = mo + no (0 < m, n < 90). Tính góc B.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song

1. Trong hình bên, cho biết =  : nhỏ hơn là 30o; = . Chứng tỏ rằng a ( c
2. Cho tam giác ABC, = 90o. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A vẽ các tia Bx và Cy vuông góc với BC. Tính +.

Ôn tập

1. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm O ở ngoài phạm vi tờ giấy. Giả sử tia Ot là tia phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng đó (trên tờ giấy không có tia này). Từ một điểm A trên a hãy vẽ một đường thẳng:
a) Song song với Ot ; b) Vuông góc với Ot
2. Cho tam giác ABC có = 90o. Tia Bx là tia đối của tia BA. Vẽ tia phân giác By của góc CBx. Vẽ CH ( By và CK ( CB (H, K thuộc tia By). Chứng minh rằng HCA = HCK.
3. Cho và là hai góc có cạnh tương ứng vuông góc. Biết - = 40o, tính số đo các góc A và B

Tổng 3 góc của tam giác

1. Cho tam giác vuông ở A, = 40o. Vẽ đường phân giác AD, đường cao AH. Tính số đo góc HAD.
2. Cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác.
a) Chứng minh rằng = + + 
b) Biết + = 90o - và tia BO là tia phân giác của góc B, chứng minh rằng tia CO là tia phân giác của góc C.
3. Tam giác ABC có góc > . Vẽ phân giác AD.
a) Chứng minh rằng - = - 
b) Đường thẳng chứa tia phân giác góc ngoài ở đỉnh A của tam giác ABC cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng = 
4. Tam giác ABC có = 180o - 3
a. Chứng minh rằng = 2
b. Từ một điểm D trên cạnh AB vẽ DE // BC (E ( AC). Hãy xác định vị trí của D để cho tia ED là tia phân giác của góc AEB.

Trường hợp c-c-c

1. Cho hai đường tròn tâm I và K cùng có bán kính 1,5cm, chúng cắt nhau tại A và B. Vẽ dây AC của đường tròn tâm I sao cho AC = AB. Chứng minh rằng = = 
2. Cho (ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ (ACD sao cho AD = BC; CD = AB. Chứng minh rằng AB // CD và AH ( AD

Trường hợp c-g-c

1. Cho tam giác đều ABC, phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Chứng minh rằng:
a) BD ( AC và CE ( AB
b) OA = OB = OC
c) = = từ đó suy ra số đo của mỗi góc ấy.
2. Cho O là trung điểm của AB. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC, vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia By sao cho AM = BN. Chứng minh rằng O là trung điểm của MN.
3. Cho (ABC vuông tại A có = 45o. Vẽ phân giác AD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = BC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF=AB.
Chứng minh rằng BE = BF và BE ( BF

1. Cho (ABC. Các điểm D và M di động trên cạnh AB sao cho AD = BM. Qua D và M vẽ các đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC lần lượt tại E và N. Chứng minh rằng tổng DE + MN không đổi.
2. Cho (ABC, A = 120o, phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho = = 30o. Chứng minh rằng:
a) OI ( OK b) BE + CD < BC
3. Cho (ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác này các tam giác vuông cân ở A là ABE và ACF. Vẽ AH ( BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

Tổng hợp

1. Cho (ABC, nhọn. Vẽ các đường cao BD và CE. Trên tia đối của tia BD lấy điểm I, trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho BI = AC và CK = AB. Chứng minh rằng (AIK vuông cân.
2. Cho góc vuông xOy, điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy. Lấy điểm E trên tia đối của tia Ox, điểm F trên tia Oy sao cho OE = OB; OF = OA
a) Chứng minh rằng AB = EF và AB ( EF
b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và EF. Chứng minh rằng (OMN vuông cân.
3. Cho (ABC. Qua A vẽ đường thẳng xy // BC. Từ điểm M trên cạnh BC vẽ các đường thẳng song song với AB, AC chúng cắt xy theo thứ tự tại D và E. Chứng minh rằng:
a) (ABC = (MDE
b) Ba đường thẳng AM, BD, CE cùng đi qua một điểm.

Tam giác cân

1. Cho tam giác nhọn ABC, = 60o, đường cao BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a. Xác định dạng của các tam giác BMD, AMD
b. Trên tia AB lấy điểm E sao cho AE = AN. Chứng minh CE ( AB
2. Cho (ABC vuông cân tại A. Vẽ ra ngoài (ABC tam giác cân BCM có đáy BC và góc ở đáy 15o. Vẽ tam giác đều ABN (N thuộc nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C). Chứng minh rằng ba điểm B, M, N thẳng hàng.
3. Cho (ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm M và N sao cho BM = BA; CN = CA. Tính .
4. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), phân giác AD. Từ D vẽ một đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại M. Tính .
5. Tam giác ABC có = 75o; = 60o. Kéo dài BC một đoạn thẳng CD sao cho CD = BC. Tính .